Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Uitgave februari 2018

MICRO MINDER EUROPE LTD

Voor vragen? Wij staan u graag te woord via 029-7760052

Hieronder vind u de algemene voorwaarden van Microminder Nederland.

 

Algemene Voorwaarden
Uitgave maart 2021

MICRO MINDER EUROPE LTD

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30286754.
Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.
Micro Minder Europe Ltd heeft zijn handelsnaam geregistreerd als Micro Minder Nederland. Micro Minder Europe Ltd is een officiële nevenvestiging van
Micro Minder Europe Ltd, geregistreerd bij de Registrar of Companies Dublin, Ierland onder nummer 459294.

Index
A. Definities
A1 Micro Minder Nederland
A2 Klant
A3 Partijen
A4 Overeenkomst
A5 Hardware
A6 Productspecificaties
A7 Diensten
A8 Software
A9 Algemene voorwaarden
A10 Schriftelijk
B. Algemene bepalingen
B1 Toepasselijkheid
B2 Prijs en betalingsvoorwaarden
B3 Behoud van eigendom en rechten
B4 Specificaties
B5 Zorg voor en het gebruik van Hardware en Software
B6 Verlies of beschadiging tijdens vervoer
B7 Beperking van aansprakelijkheid
B8 Intellectuele eigendomsrechten
B9 Opschorting en ontbinding
B10 Werknemers
B11 Geheimhouding
B12 Algemeen
C. Verkoopvoorwaarden voor Hardware
C1 In-en verkoop
C2 Levering en installatie
C3 Hardware-garantie
C4 Retourzending van Hardware
D. Voorwaarden voor de verkoop van Software
D1 Software van derden
D2 Verklaring van licentiegebruik
D3 Retourneren van Software
E. Voorwaarden voor Dienstverlening
E1 Diensten
E2 Omvang van de Diensten
E3 Gespecialiseerde Dienst
E4 Uitvoering
E5 Aanvang en beëindiging
E6 Tarieven
E7 Verplichtingen van de Klant
F. Huurvoorwaarden Hardware
F1 Huur en Verhuur
F2 Onderhoud van de Hardware
F3 Duur van de huur
F4 Eigendom
F5 Verplichtingen van de Klant
F6 Kosten en betalingen
F7 Aflevering en installatie
F8 Risico en verzekering
A.Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in
de navolgende betekenis gebruikt:
A1 Micro Minder Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, vestiging van Micro
Minder Europe Ltd met maatschappelijke zetel te Groot Mijdrechtstraat 22, 3641RW Mijdrecht,
Nederland.
A2 Klant: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, met wie Micro Minder Nederland een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
A3 Partijen: Micro Minder Nederland en de Klant gezamenlijk.
A4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Micro Minder Nederland
zich jegens de Klant verbindt tot de levering van Diensten, Hardware en/of Software.
A5 Hardware: de computerhardwarecomponenten die in het kader van de Overeenkomst door Micro
Minder Nederland aan de Klant worden geleverd.
A6 Productspecificaties: de specificaties van de Hardware die in het kader van de Overeenkomst
door Micro Minder Nederland aan de Klant worden geleverd.
A7 Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Micro Minder Nederland te
verlenen Diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, adviesverlening, het monitoren en beheren van
netwerken, automatisering op afstand en supportdiensten begrepen kunnen zijn.
A8 Software: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de gebruikersdocumentatie, die in
het kader van de Overeenkomst door Micro Minder Nederland aan de Klant wordt geleverd.
A9 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document “Algemene Voorwaarden Micro Minder
Nederland, uitgegeven maart 2021.
A10 Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige
andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
B. Algemene bepalingen
B1 Toepasselijkheid
Tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Micro Minder Nederland en iedere
Overeenkomst. Elk aanbod van Micro Minder Nederland is vrijblijvend. Een Overeenkomst komt,
onverminderd het bepaalde in de vorige zin, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van
Micro Minder Nederland op de eventueel daartoe door Micro Minder Nederland aangewezen wijze,
heeft aanvaard. Eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant zijn niet
van toepassing, tenzij Micro Minder Nederland deze expliciet Schriftelijk heeft aanvaard. De Klant
staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Micro Minder Nederland verstrekte
gegevens.
B2 Prijs en betalingsvoorwaarden
B2.1 Prijs
a) Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk door Micro Minder Nederland is aangegeven dat de
overeengekomen prijzen vast blijven gedurende een bepaalde periode, zijn de
overeengekomen prijzen onder voorbehoud van verhogingen als gevolg van een toename
van de kosten die Micro Minder Nederland moet maken uit hoofde van materiaal, arbeid,
diensten, vervoer of veranderingen in de wisselkoersen tussen de datum van totstandkoming
van de Overeenkomst en de datum van (op)levering.
b) Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door Micro Minder Nederland is aangegeven, zijn de
overeengekomen prijzen exclusief btw, verzekering, vracht-, voorrijd- en verzendkosten.
c) Prijzen en eventuele bijkomende kosten worden betaald op de wijze zoals uitdrukkelijk en
Schriftelijk is overeengekomen. Indien de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt later
dan drie maanden na de datum van totstandkoming daarvan als gevolg van een vertraging
die niet te wijten is aan Micro Minder Nederland, behoudt Micro Minder Nederland zich het
recht voor om de prijzen c.q. kosten te wijzigen conform de toepasselijke prijzen en kosten
op de datum waarop uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.
B2.2 Betalingen
a) Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij Partijen ter zake
reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Micro Minder Nederland
gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te vorderen dan wel de
Klant periodiek te factureren. De Klant heeft niet het recht op verrekening van bedragen,
tenzij met uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Micro Minder Nederland.
b) De Klant betaalt alle belastingen, kosten van de vereiste vergunningen en eventuele andere
kosten in verband met leveringen aan of verwijderingen uit de locaties van de Klant.
c) Micro Minder Nederland is gerechtigd de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per
e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
d) Indien, in geval van automatische incasso, een betaling wordt gestorneerd of om andere
redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd, is Micro Minder Nederland gerechtigd
de openstaande betaling middels overboeking vorderen. Betaling daarvan dient te
geschieden binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
e) Als de Klant enig verschuldigd bedrag verzuimt te betalen of dit bedrag niet binnen de
gestelde termijn betaalt, kan Micro Minder Nederland zowel zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst als enige garantie, verlening van de Diensten en
ondersteuningsverplichtingen opschorten. Micro Minder Nederland heeft in een dergelijk
voorkomend geval, na een daartoe strekkende ingebrekestelling, ook het recht om de
Overeenkomst te ontbinden en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een
dergelijke ontbinding.
f) Indien betalingen niet geschieden binnen de gestelde termijn, heeft Micro Minder Nederland
voorts het recht om, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de Klant rente in
rekening te brengen vanaf de eerste vervaldag gelijk aan de dan geldende wettelijke
handelsrente, te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten. Deze laatste
wordt vastgesteld op 15% van het totale uitstaande bedrag vermeerderd met eventuele
gerechtelijke en executiekosten.
g) Als de uitvoering van de Overeenkomst door Micro Minder Nederland, wordt vertraagd als
gevolg van een gebeurtenis waarvoor de Klant verantwoordelijk is, moeten alle relevante
overeengekomen bedragen door de Klant worden betaald binnen 14 dagen na de datum
waarop Micro Minder Nederland de Klant heeft geïnformeerd dat hij uitvoering aan de
Overeenkomst kon geven. Eventuele redelijke kosten gemaakt door Micro Minder Nederland
als gevolg van deze vertraging zijn voor rekening van de Klant.
h) Betalingen die door MicroMinder Nederland mogelijk aan de Klant worden gedaan, laten
alle rechten van Micro Minder Nederland onverlet.
B2.3 Annulering door de klant
In het geval dat de Klant de Overeenkomst of een gedeelte daarvan annuleert, dan wel de
Overeenkomst wordt ontbonden als gevolg van een tekortkoming van de Klant in de nakoming van
zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs en
eventuele bijkomende kosten verschuldigd, als ware Micro Minder Nederland in de gelegenheid
gesteld de Overeenkomst volledig na te komen. Micro Minder Nederland kan in bijzondere gevallen
in het voordeel van de Klant van vorenstaande afwijken.
B3 Behoud van eigendom en rechten
B3.1 Eigendom
In het kader van koopovereenkomsten behoudt MicroMinder Nederland de eigendomsrechten van
alle geleverde Hardware aan de Klant totdat de Klant volledig alle verschuldigde bedragen voor de
geleverde Hardware onder de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele rente en incassokosten,
heeft voldaan.
B3.2 Rechten
Rechten worden niet eerder toegekend aan de Klant of, in voorkomend geval, niet eerder
overgedragen aan de Klant dan wanneer de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Micro Minder
Nederland volledig is nagekomen.
B4 Specificaties
Micro Minder Nederland heeft het recht om Hardware en Software te leveren met gewijzigde
Productspecificaties ten opzichte van de door de Klant bestelde Hardware en/of Software, mits de
werking en de capaciteit daarvan niet wezenlijk verschillen van de specificaties van de Hardware c.q.
Software die oorspronkelijk besteld werd.
B5 Zorg voor en het gebruik van Hardware en Software
De Klant zal de Hardware en Software gebruiken op de wijze zoals beschreven in de
Productspecificaties. De Klant zorgt ervoor dat de Hardware en Software correct worden gebruikt.
B6 Verlies of beschadiging tijdens vervoer
B6.1 Voor verlies van of schade aan de geleverde Hardware ontstaan tijdens het door Micro Minder
Nederland geregelde vervoer van de Hardware, is Micro Minder Nederland niet aansprakelijk, tenzij
de kennisgeving van de aard en omvang van een dergelijke vordering wordt ontvangen door Micro
Minder Nederland binnen drie werkdagen na de verzending en de vordering gegrond blijkt te zijn.
B6.2 De aansprakelijkheid van Micro Minder Nederland is in geen geval hoger dan de factuurwaarde
van de verloren of beschadigde Hardware.
B7 Beperking van aansprakelijkheid
B7.1 Micro Minder Nederland vrijwaart de Klant van alle aanspraken die voortvloeien uit directe
materiële schade veroorzaakt door nalatigheid van de medewerkers vanMicro Minder Nederland in
verband met de uitvoering van hun taken. De totale aansprakelijkheid vanMicro Minder Nederland is
beperkt tot de factuurwaarde van Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop
de aansprakelijkheid van Micro Minder Nederland betrekking heeft.
B7.2 Micro Minder Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt aan of door zaken, met inbegrip van halffabricaten, onderdelen etc., die hij niet
heeft geleverd, evenmin als voor schade veroorzaakt aan een wijziging aan zaken die Micro Minder
Nederland niet zelf heeft gedaan.
B7.3 Micro Minder Nederland is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of andere indirecte
schade, waaronder mede begrepen schade veroorzaakt door het verlies van de operationele tijd,
verlies van gegevens, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.
B7.4 Micro Minder Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik
van Hardware of Software.
B7.5 Met uitzondering van de gevallen bedoeld in dit artikel, is Micro Minder Nederland in geen
enkel geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ongeacht de grond waarop een vordering
tot schadevergoeding kan worden gebaseerd.
B7.6 Niet als tekortkoming van Micro Minder Nederland kan worden aangemerkt een schending door
Micro Minder Nederland in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, voor zover een
dergelijke schending een gevolg is van de niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst. Ter zake aanvaardt Micro Minder Nederland geen enkele aansprakelijkheid.
B8 Intellectuele eigendomsrechten
B8.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Micro
Minder Nederland geleverde Hardware, Software en Diensten onvoorwaardelijk te respecteren.
B8.2 Micro Minder Nederland kan niet garanderen dat de geleverde Hardware, Software en Diensten
vrij zijn van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.
B9 Opschorting en ontbinding
B9.1
a) Beide Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden door middel
van een aangetekende brief, of haar prestatie op te schorten, indien de andere Partij, ook na
Schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn is ingesteld, niet aan haar verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst voldoet.
b) Beide Partijen zijn gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de
Overeenkomst buiten rechte te ontbinden door middel van een aangetekende brief, indien
de andere Partij aanvraagt of wordt verleend, schorsing of voorlopige surseance van
betaling, indien de andere Partij haar eigen faillissement aanvraagt, indien de andere Partij in
staat van faillissement verkeert, als de andere Partij wordt geliquideerd, indien de andere
Partij haar huidige onderneming staakt, als beslag op een belangrijk deel van het kapitaal van
de andere Partij of op diens goederen wordt gelegd, of indien de andere Partij anderszins
niet langer mag worden geacht in staat te zijn om haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst na te komen.
c) Een verandering van prijzen en/of verschuldigde kosten welke niet is medegedeeld aan de
Klant, is geen grond voor ontbinding of opschorting van de overeenkomst.
B9.2 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst
voort te duren, blijven bestaan na een dergelijke beëindiging.
B9.3 Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat geen der Partijen van de verplichting tot het
nakomen van enige vóór het tijdstip van ontbinding ontstane verplichting, het verrichten van
betalingen waarvan de vervaldag alsdan is verstreken daaronder begrepen, alsook de verplichting tot
betaling van enig als gevolg van ontbinding opeisbaar geworden bedrag.
B9.4 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal de Klant alle
eigendommen van MicroMinder Nederland die onder de Overeenkomst vallen, retourneren. In een
dergelijke situatie geeft de Klant Micro Minder Nederland het recht om de locaties van de Klant te
bezoeken om de eigendommen in bezit te nemen en van de locaties te verwijderen.
B10 Werknemers
Als medewerkers vanMicro Minder Nederland werkzaamheden verrichten op locatie bij de Klant, zal
de Klant hen voorzien van een werkruimte dat aan alle normale eisen voldoet.
B11 Geheimhouding
B11.1 Partijen zijn zich ervan bewust dat ze confidentiële informatie ter beschikking zullen stellen
aan elkaar.
B11.2 Partijen verbinden zich over en weer tot geheimhouding van confidentiële informatie.
Confidentiële informatie mag slechts gebruikt worden ter uitvoering van de Overeenkomst.
B11.3 Micro Minder Nederland zal haar werknemers die toegang hebben tot confidentiële informatie
op de hoogte stellen van de op de confidentiële informatie rustende geheimhoudingsplicht en de
nodige stappen nemen om verdere geheimhouding te waarborgen.
B11.4 Binnen 30 (dertig) werkdagen na verzoek daartoe van de Klant zal Micro Minder Nederland
alle documenten met confidentiële informatie aan de Klant retourneren dan wel vernietigen. Alle
kopieën gemaakt van confidentiële informatie zullen aan de Klant worden verzonden of worden
vernietigd. Indien daartoe verzocht, zal Micro Minder Nederland Schriftelijk verklaren dat de
voorgaande handelingen zijn uitgevoerd. Onder documenten in de zin van dit artikel worden
verstaan alle dragers, inclusief papier, diskettes, tapes, CD-ROM, DVD-ROM en alle overige
mogelijkheden om informatie op te slaan.
B12 Algemeen
B12.1 Overdracht van rechten
Partijen hebben niet het recht om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst
zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij over te dragen aan een derde.
Deze toestemming zal niet worden onthouden op onredelijke gronden, maar de Partij aan wie de
toestemming gevraagd wordt zal het recht hebben om een dergelijke toestemming onder
voorwaarden te geven.
B12.2 Vertegenwoordiging en kennisgevingen
Beide Partijen dienen een werknemer aan te wijzen die zal dienen als contactpersoon voor de andere
Partij. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, worden die personen bevoegd
om de Partij in kwestie in alle gevallen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst te
vertegenwoordigen. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen, moeten alle vereiste
kennisgevingen Schriftelijk (uitsluitend per e-mail, post of fax) ter attentie van de contactpersoon als
bedoeld in dit artikel verstuurd worden.
B12.3 Change management
Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zullen geldig zijn indien
zij uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn aangemerkt als wijzigingen in de Overeenkomst en zulks middels
een ondertekende Schriftelijke verklaring is vastgelegd door een bevoegde vertegenwoordiger van
beide Partijen. Eventuele kosten die voortvloeien uit het maken van dergelijke wijzigingen zullen
worden overeengekomen en gedragen in een verhouding te bepalen door Partijen.
B12.4 Overmacht
Partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging in of het niet aan haar verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst voldoen als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs buiten hun
macht liggen (overmacht). Onder overmacht, wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, natuurrampen, oorlog, slechte weersomstandigheden,
brand, explosie, overstroming, stakingen of blikseminslag, stakingen of andere arbeidsconflicten,
ongevallen, geweld, ziekte van personeel, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving
en vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers of een tekort aan materialen.
B12.5 Beperkende voorwaarde
Iedere vordering van de Klant tegen Micro Minder Nederland dient te worden voorgelegd aan de
rechtbank als bedoeld in artikel B12.6 uiterlijk binnen 90 dagen nadat de Klant kennis heeft gekregen
of redelijkerwijs had moeten hebben van het bestaan van een dergelijke vordering, bij gebreke
waarvan alle rechten die voortvloeien uit een dergelijke vorering vervallen.
B12.6 Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen de Partijen met betrekking tot de Overeenkomst zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De
Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
B12.7 Kwijtschelding door Micro Minder Nederland
Het niet steeds strikt handhaven van deze Algemene Voorwaarden door MicroMinder Nederland
vormt geen beletsel voor de verdere handhaving van de betreffende bepaling en wordt niet geacht
een verklaring van afstand in te houden.
B12.8 Vertegenwoordiging
De Klant is onafhankelijk en heeft niet de autoriteit om voor of namens Micro Minder Nederland op
enigerlei wijze te handelen en Micro Minder Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk
voor het handelen van de Klant.
B12.9 Onrechtmatigheid
Als een van de voorwaarden van de Overeenkomst of een deel daarvan geacht wordt onwettig te
zijn, wordt deze voorwaarde of een deel daarvan geacht op geen enkele manier afbreuk te doen aan
de overige bepalingen uit de Overeenkomst.
C. Verkoopvoorwaarden voor Hardware
C1 In-en verkoop
C1.1 Indien de te leveren Hardware Software bevat, is deze Software onderworpen aan de
voorwaarden van de verkoop voor Software vermeld onder rubriek D, en deze voorwaarden met
betrekking tot de Software prevaleren in geval van onverenigbaarheid met de onderhavige
verkoopvoorwaarden voor Hardware.
C2 Levering en installatie
C2.1 Levering en risico
Levering aan de Klant geschiedt op het overeengekomen afleveradres. Op het moment van aflevering
gaat het risico van verlies van en schade aan de Hardware over op de Klant. Met uitzondering van
defecten in het materiaal en/of het ontwerp van de Hardware, of schade veroorzaakt door
medewerkers vanMicro Minder Nederland, zal de Klant aansprakelijk zijn jegensMicro Minder
Nederland in de periode tussen de levering en het moment van volledige betaling van alle uitstaande
facturen (gedurende de periode waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is) voor enig
verlies van of schade aan de Hardware, ongeacht de oorzaak. De Klant dient ter zake over een
adequate verzekering te beschikken.
C2.2 Leverings- / installatiedata
Micro Minder Nederland zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de levering en/of installatie van
de Hardware plaatsvindt op of rond de overeengekomen datum, maar is niet aansprakelijk voor
enige vertraging van de levering of installatie.
C2.3 Te nemen maatregelen door de Klant
Zo nodig wordt door Micro Minder Nederland de benodigde informatie over de levering en/of
installatie van Hardware beschikbaar gemaakt zodat de Klant de nodige maatregelen in zijn bedrijf
kan nemen. De Klant zorgt ervoor dat voor de installatie van de Hardware alle noodzakelijke
aansluitingen en bekabeling zijn geïnstalleerd en voert alle verbouwingen uit die noodzakelijk zijn en
verkrijgt elke toestemming die vereist is voor de installatie van de Hardware en de aansluiting op
telecommunicatielijnen.
C2.4 Levering en installatie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Micro Minder Nederland de Hardware installeren
in de gebouwen van de Klant tegen betaling door de Klant van de overeengekomen installatiekosten
zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
zal de installatie worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren vanMicro Minder Nederland
(09:00-17:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen). De
installatiedatum is de datum waarop de Hardware naar behoren de standaardtesten van Micro
Minder Nederland heeft ondergaan. Indien een andere partij dan Micro Minder Nederland de
installatiewerkzaamheden uitvoert, wordt de Hardware geacht te zijn geïnstalleerd op de datum van
aflevering van de Hardware aan de Klant.
Als de levering en/of installatie is afgerond, stelt Micro Minder Nederland een servicerapport op dat
zal worden ondertekend door beide Partijen. Deze bevestiging heeft geen invloed op de acceptatie-
en garantiebepalingen van de Overeenkomst. Indien en voor zover Partijen niet een bevestiging
wensen te ondertekenen als hiervoor bedoeld, zal de levering en/of installatie worden geacht te zijn
voltooid in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Overeenkomst, indien de
Hardware is ingezet voor commercieel gebruik of indien de levering en/of installatie heeft
plaatsgevonden.
C3 Hardware-garantie
C3.1 De garantievoorwaarden die van toepassing zijn op de Hardware worden uitsluitend beheerst
door de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor zover deze voorwaarden niet bij de levering van
de Hardware voorhanden zijn, zal Micro Minder Nederland deze op eerste verzoek van de Klant
verstrekken.
C3.2 Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Klant het recht de
gekochte Hardware terug te sturen naar Micro Minder Nederland ingeval van defecten die
geconstateerd worden bij normaal en correct gebruik en onder normale omstandigheden en volgens
de originele gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, voor een periode van 365
(driehonderdvijfenzestig) dagen vanaf de datum van levering.
Als voorwaarde van deze garantie moet de Klant:
i. de Hardware versturen naar Micro Minder Nederland op kosten van de Klant:
ii. een ingevuld RMA-formulier bij de zending voegen.
C3.3 Indien Micro Minder Nederland vaststelt dat de Hardware niet defect is zoals hiervoor
gedefinieerd, zal de Klant aan Micro Minder Nederland alle kosten van de behandeling, diagnose en
het vervoer vergoeden.
C3.4 De enige verantwoordelijkheid van Micro Minder Nederland onder de bovenstaande garantie is
de mogelijkheid voor de Klant om de Hardware en/of onderdelen daarvan die tijdens de
garantieperiode defecten vertonen als gevolg van gebreken als hiervoor bedoeld, en waarvan de
Klant prompt Schriftelijk melding heeft gemaakt, ter hand te stellen van de fabrikant ter afhandeling
onder de garantievoorwaarden van de fabrikant.
C3.5 Ingeval van vervanging van de Hardware die vallen onder de hiervoor genoemde
garantievoorwaarden, zal alle vervangen Hardware eigendom vanMicro Minder Nederland worden.
C3.6 Micro Minder Nederland staat niet in voor de ononderbroken of foutloze werking van de
Hardware.
C3.7 Indien op het moment van aankoop van de Hardware, de Klant enige vorm van een
onderhoudsovereenkomst met Micro Minder Nederland aangaat met ingang van de datum van de
installatie, wordt een defect afgehandeld zonder kosten gedurende de looptijd van de garantie, in
overeenstemming met de voorwaarden in het kader van de gesloten onderhoudsovereenkomst.
C3.8 De aansprakelijkheid van Micro Minder Nederland voor een gebrek in de geleverde Hardware is
beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen als bedoeld in dit artikel C3.
C3.9 Garantie geldt niet voor apparatuur of onderdelen die zodanig zijn gewijzigd, behandeld,
verwerkt of bewerkt dat deze afwijken van de aanbevelingen vanMicro Minder Nederland of de
fabrikant, na levering en installatie door Micro Minder Nederland.
C3.10 In aanvulling op alle hiervoor vermelde voorwaarden zijn alle uitdrukkelijke of impliciete
voorwaarden of garanties, wettelijk of anderszins met betrekking tot de staat, kwaliteit, geschiktheid
of de prestaties van de Hardware en onderdelen uitgesloten.
C4 Retourzending van Hardware
C4.1 Anders dan op grond van garantie, wordt Hardware alleen geaccepteerd als retourzending
indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is goedgekeurd door Micro Minder Nederland en een officieel
retournummer is uitgegeven door Micro Minder Nederland.
C4.2 Een retourtoeslag van 20% van de factuurwaarde van de Hardware is van toepassing.
D Verkoopvoorwaarden voor Software
D1 Software van derden
Software die Micro Minder Nederland levert aan de Klant wordt geleverd onder licentie van derden.
Dergelijke software is onderworpen aan de licentievoorwaarden van derden of aan de voorwaarden
die aan een eindgebruiker worden gesteld. De voorwaarden als bedoeld in de vorige zin hebben
voorrang op de voorwaarden vanMicro Minder Nederland en zijn van toepassing op het gebruik van
de Software door de Klant, met inbegrip van de garantiebepalingen en beperkingen van de
aansprakelijkheid in deze voorwaarden.
D2 Verklaring van licentiegebruik
In voorkomende gevallen kan de Klant door Micro Minder Nederland verzocht worden Schriftelijk te
verklaren dat de Software wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de
softwarelicentie. Na ontvangst te zijner tijd van een dergelijk verzoek vanMicro Minder Nederland,
verleent de Klant Micro Minder Nederland toestemming om een audit uit te voeren en zal de Klant
Micro Minder Nederland op de hoogte brengen van de plaats of plaatsen waar de Software gebruikt
wordt.
D3 Retourneren van Software
D3.1 Software wordt alleen geaccepteerd als retourzending indien dit is goedgekeurd door Micro
Minder Nederland en een officieel retournummer is uitgegeven door Micro Minder Nederland.
D3.2 In het geval dat de zegel van de fabrikant van de Software is verbroken, is retourneren niet
meer mogelijk.
D3.3 Een retourtoeslag van 20% van de factuurwaarde van de Software is van toepassing.
E. Voorwaarden voor Diensten
E1 Diensten
E1.1 De Diensten omvatten niet het verrichten van prestaties die nodig zijn om enige vorm van een
ontwerpfout in geleverde Hardware of Software te herstellen, anders dan voorzien in de artikel C en
D van deze Algemene Voorwaarden.
E1.2 Indien Partijen niet uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal Micro Minder
Nederland de Diensten uitvoeren tijdens de normale werkuren (09:00-17:00 uur van maandag tot en
met vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen). Diensten die worden aangeboden buiten
de normale werkuren worden in rekening gebracht in overeenstemming met de daarvoor
gebruikelijke door Micro Minder Nederland gehanteerde tarieven.
E2 Omvang van de Diensten
E2.1 Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, strekken de Diensten zich niet uit
tot reparatie, vervanging, wijziging, foutcorrectie of meer werkuren dan normaal nodig is, als gevolg
van:
a) onjuiste installatie, tenzij Micro Minder Nederland de installatie heeft uitgevoerd;
b) het niet door de Klant opvolgen van alle instructies die door Micro Minder Nederland
gegeven zijn voor het gebruik, de werking en de ruimtelijke voorzieningen;
c) onjuist en onzorgvuldig gebruik;
d) misbruik, nalatigheid of ongevallen;
e) wijzigingen, veranderingen of toevoegingen die door andere partijen dan Micro Minder
Nederland gedaan zijn;
f) het gebruik van hardware, software, verbruiksartikelen of accessoires die niet door Micro
Minder Nederland geleverd zijn en die, naar haar mening, niet geschikt zijn voor gebruik met
de betrokken Hardware of Software;
g) bliksem of andere onvoorziene omstandigheden;
h) onderbrekingen in de stroomvoorziening;
i) onderbrekingen in de telecommunicatielijnen;
j) dienstverlening door derden en niet door Micro Minder Nederland, voor zover deze derden
niet door Micro Minder Nederland bij de Overeenkomst zijn betrokken, of
k) een verandering in (de hoeveelheid van) de Diensten.
E2.2 Als onderdeel van de Diensten kan Micro Minder Nederland, onder vooraf Schriftelijk
overeengekomen voorwaarden, defecte onderdelen vervangen door nieuwe onderdelen of
gereviseerde of nieuw samengestelde onderdelen die functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe
onderdelen. Vervangende onderdelen worden eigendom vanMicro Minder Nederland, tenzij
uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen.
E2.3 Indien vervanging of reparatie wordt uitgevoerd door Micro Minder Nederland en toegang tot
de locatie van de Klant wordt geweigerd, heeft Micro Minder Nederland het recht aan de Klant extra
kosten in rekening te brengen en Micro Minder Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele
daaruit voortvloeiende kosten door vertraging of voor enige tekortkoming in de nakoming van de
Diensten.
E2.4 Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat reparaties worden uitgevoerd op basis
van carry-in voor Hardware, zullen de Diensten worden verleend op de locatie van Micro Minder
Nederland. De Klant levert de Hardware op eigen kosten, correct verpakt en met details over het
vermoede defect, op de vooraf overgekomen locatie van Micro Minder Nederland. De Klant draagt
het risico van verlies en beschadiging van de Hardware tijdens het vervoer.
E3 Gespecialiseerde Dienst
E3.1 Indien de Diensten implementatie, training, ondersteuning, advies en/of andere
gespecialiseerde Diensten omvatten, zal dit altijd uitdrukkelijk en Schriftelijk gespecificeerd zijn.
a) De Klant zal Micro Minder Nederland adequaat geschoold personeel, benodigde apparatuur,
informatie en faciliteiten die Micro Minder Nederland redelijkerwijs verzoekt om de levering
of Diensten te ondersteunen, ter beschikking stellen.
b) De Klant zal de nodige voorbereidingen treffen en taken uitvoeren die uitdrukkelijk en
Schriftelijk zijn overeengekomen.
c) Micro Minder Nederland heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen in het geval
van uitbreiding of wijziging van of vertragingen ten laste van het verlenen van de Diensten
ten gevolge van een omstandigheid anders dan nalatigheid vanMicro Minder Nederland of
een tekortkoming van Micro Minder Nederland in de nakoming van enige verplichting uit de
Overeenkomst.
d) De Klant betaalt de extra kosten voortvloeiend uit E3.1 lid c die door medewerkers vanMicro
Minder Nederland moeten worden gemaakt, gebaseerd op de overeengekomen tarieven.
e) Micro Minder Nederland wordt geacht de Diensten te hebben verleend zodra de betrokken
Dienst voldoet aan de criteria voor de voltooiing zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk
overeengekomen, of, indien van toepassing, in de Productspecificaties, of als de Dienst wordt
geleverd op basis van gewerkte uren en/of geleverde materialen, wanneer de
overeengekomen gewerkte uren en/of materialen zijn verwerkt of geleverd.
E3.2 De Klant wordt geacht een gebruikslicentie te hebben ontvangen voor elk programma of
materiaal dat door MicroMinder Nederland geleverd is overeenkomstig de bepalingen D1 en D2.
E4 Uitvoering
Micro Minder Nederland zal alle zorgvuldigheid en vaardigheid die redelijkerwijs tijdens de levering
van de Dienst mag worden verwacht, uitoefenen.
E5 Aanvang en beëindiging
E5.1 De datum waarop de Dienst aanvangt met betrekking tot het beheer van de Hardware zal ofwel
de installatiedatum zijn of, in het geval van Hardware die al geïnstalleerd is, de begindatum die
uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de Dienst wordt
verleend voor onbepaalde tijd, zal elke Partij het recht hebben om de Overeenkomst op te zeggen
met in achtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen ingaande op de eerste dag van de
maand volgend op de datum waarop de opzegging door de andere Partij is ontvangen.
E5.2 Kennisgeving van bovengenoemde opzegging dient in alle gevallen Schriftelijk te geschieden.
E6 Tarieven
E6.1 Micro Minder Nederland heeft het recht vanaf 1 januari van enig kalenderjaar de prijs van de
Diensten aan te passen in overeenstemming met het consumentenprijsindexcijfer (alle
consumenten) gepubliceerd door het CBS (Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek) Index
2012 = 100. In geval van onderhoudskosten die verbonden zijn aan Hardware en/of Software van
derden, zal Micro Minder Nederland het recht hebben om de prijzen te verhogen in
overeenstemming met de verhoging die aan Micro Minder Nederland door de leverancier in kwestie
in rekening wordt gebracht. Als Micro Minder Nederland deze rechten wil uitoefenen, zal de Klant
dienovereenkomstig tijdig vóór de datum van het ingaan van deze tariefsverhoging, Schriftelijk
geïnformeerd worden.
E6.2 De kosten van de verbruiksmaterialen en andere leveringen, alsook de reis-en verblijfkosten,
worden afzonderlijk in rekening gebracht, voor zover deze niet expliciet zijn inbegrepen bij de kosten
van de Diensten.
E6.3 Voor Diensten die buiten de normale kantooruren van 09:00 en 17:00 uur worden uitgevoerd,
geldt een toeslag op de geldende uurtarieven. Doordeweeks en op zaterdagen is deze toeslag 50%.
Op zondagen en op officiële feestdagen is de toeslag 100%.
E7 Verplichtingen van de Klant
E7.1 De Klant dient MicroMinder Nederland steeds alle voor de uitvoering van de Diensten vereiste
medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en
autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Diensten. De Klant neemt alle
redelijke maatregelen om de uitvoering van de Diensten te optimaliseren.
E7.2 Indien en voor zover uitvoering aan de Diensten wordt gegeven op locatie van de Klant of een
andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Klant er zorg
voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en Micro Minder
Nederland op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid
door haar gewenste zaken en voorzieningen.
F Huurvoorwaarden Hardware
De in dit deel “Huurvoorwaarden Hardware” vermelde bepalingen zijn, naast de overige bepalingen
in deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Micro Minder Nederland Hardware verhuurt
aan de Klant. Voor zover de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de
onderhavige “Huurvoorwaarden Hardware”, prevaleren deze “Huurvoorwaarden Hardware”.
F1 Huur en Verhuur
Indien de Hardware Software, zal op zulke Software mede van toepassing zijn de hierboven onder D
vermelde “Verkoopvoorwaarden Software”, welke voorwaarden in geval van onverenigbaarheid met
deze “Huurvoorwaarden Hardware”, zullen prevaleren ten aanzien van bedoelde Software.
F2 Onderhoud van de Hardware
De Klant verplicht zich voor de duur van de huurperiode een beheerovereenkomst aan te gaan onder
de hierboven onder E vermelde “Voorwaarden voor Diensten” en tegen betaling door de Klant van
de overeengekomen kosten. De beheerovereenkomst gaat in op de hierna onder F3.1 bedoelde
installatiedatum.
F3 Duur van de huur
F3.1 De huur van ieder onderdeel van de Hardware vangt aan op de installatiedatum daarvan. De
Overeenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde
looptijd. Na verstrijken van deze bepaalde looptijd, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd
voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in F3.2 tijdig is opgezegd.
F3.2 Ieder der Partijen is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de bepaalde
looptijd of op enig tijdstip daarna. Tenzij uitdrukkelijk en anders is overeengekomen, dienen Partijen
een opzegtermijn van zes (6) maanden in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden per
aangetekende brief.
F3.3 Na beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, wordt de Hardware op kosten
van de Klant door Micro Minder Nederland ontkoppeld en verwijderd. Zulks geschiedt op de door
Micro Minder Nederland gewenste datum en tijd, gedurende de normale werkuren van de Klant.
F3.4 Indien de Klant de Overeenkomst gedurende de bepaalde looptijd beëindigt dan wel de
toepasselijke opzegtermijn niet respecteert, blijft de Klant de volledige overeengekomen huurprijs
verschuldigd als ware de Overeenkomst nagekomen zoals overeengekomen.
F3.5 De Hardware kan op verlangen van de Klant te allen tijde in eigendom aan de Klant worden
overgedragen tegen betaling van de volledige overeengekomen huurprijs, vermeerderd met 20% van
de aanschafwaarde van de Hardware die gold ten tijde van het aangaan van de huur.
F4 Eigendom
De eigendom van de Hardware berust, onverminderd het bepaalde in F3.5, bij Micro Minder
Nederland en de Klant zal geen aanspraak maken op enig wettelijk recht op belastingvoordeel,
belastingaftrek, investeringspremie of afschrijvingsvoordeel met betrekking tot de Hardware.
F5 Verplichtingen van de Klant
F5.1 De Klant zal:
a) Micro Minder Nederland en daartoe door Micro Minder Nederland aangewezen personen
gedurende de normale werkuren van de Klant toegang tot zijn pand verlenen met het doel
de Hardware te inspecteren en de staat waarin de Hardware verkeert, vast te stellen;
b) de Hardware te allen tijde onder zijn berusting en toezicht houden en de Hardware zonder
voorafgaande Schriftelijke toestemming vanMicro Minder Nederland niet verwijderen van
de plaats waar deze is geïnstalleerd;
c) zorgdragen voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen voor
het gebruik van de Hardware en de Hardware niet gebruiken of doen gebruiken in strijd met
de wet of enige beschikking of (plaatselijke) verordening;
d) aansprakelijk zijn voor enige schade veroorzaakt aan enig onroerend goed als gevolg van
bevestigen of verwijderen van de Hardware (ongeacht of zulks door Micro Minder Nederland
is geschied, een en ander behoudens opzet en bewuste roekeloosheid vanMicroMinder
Nederland) en vrijwaart Micro Minder Nederland van aanspraken van derden met betrekking
tot zulke schade;
e) Micro Minder Nederland zowel tijdens als na de huurperiode onverwijld mededeling doen
van alle feiten en omstandigheden betreffende de Hardware waarvan de Klant redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze informatie voor Micro Minder Nederland relevant is, zoals
omtrent een voornemen tot beslaglegging op de Hardware. De Klant dient in geval van
beslaglegging de deurwaarder of beslaglegger onverwijld mededeling te doen van het feit
dat de Hardware eigendom is vanMicro Minder Nederland. Voorts dient de Klant Micro
Minder Nederland onverwijld mededeling te doen van de beslaglegging en in de gelegenheid
te stellen de Hardware onmiddellijk terug te nemen.
F5.2 De Klant zal de Hardware niet verkopen, overdragen, tot zekerheid (doen) verbinden,
onderverhuren of bezwaren, noch afstand doen van de Hardware of anderszins met de Hardware of
enig daarmee verbonden belang handelen. In geval van niet-nakoming van deze bepaling is Micro
Minder Nederland gerechtigd (doch niet verplicht) een derde een zodanige som te betalen als nodig
is om de volledige beschikking over de Hardware te herkrijgen voor welke som de Klant aansprakelijk
is.
F5.3 Het is de Klant niet toegestaan op de Hardware voorkomende merktekens en/of
eigendomsaanduidingen te wijzigen of te verwijderen.
F5.4 In geval van verlies, diefstal, teloorgaan of beschadiging van de Hardware of enig onderdeel
daarvan, zal de Klant Micro Minder Nederland daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.
F6 Kosten en betalingen
F6.1 Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dient de huurprijs bij
vooruitbetaling te worden voldaan.
F6.2 Voorrijdkosten, installatiekosten en kosten van klein materiaal zijn niet bij de huurprijs
inbegrepen en worden na installatie gefactureerd volgens de gebruikelijke daarvoor door Micro
Minder Nederland gehanteerde tarieven.
F7 Aflevering en installatie
F7.1 De aflevering aan de Klant zal geschieden op het uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen
afleveradres.
F7.2 Afleverings-/installatiedata
Micro Minder Nederland zal zich inspannen om de aflevering/installatie van de Hardware op of
omstreeks de daarvoor overeengekomen datum plaats te laten vinden, maar is niet aansprakelijk
voor enige vertraging in die aflevering of installatie.
F7.3 Door de Klant te treffen voorzieningen
Indien noodzakelijk zalMicro Minder Nederland de benodigde informatie verstrekken teneinde de
Klant in staat te stellen in zijn pand de nodige voorzieningen te treffen voor de installatie van de
Hardware.
De Klant zal voor zijn rekening en voordat de Hardware wordt geïnstalleerd, zorgdragen voor de
aanleg van alle benodigde aansluitmogelijkheden en eventuele bekabeling, eventuele noodzakelijke
verbouwingswerkzaamheden uitvoeren en eventuele vereiste toestemming voor de installatie van de
Hardware en de aansluiting daarvan op telecommunicatielijnen te verkrijgen.
F7.4 Installatie
Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen, zalMicro Minder Nederland de Hardware
in het pand van de Klant installeren tegen betaling door de Klant van de alsdan daarvoor door Micro
Minder Nederland gehanteerde installatiekosten. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is
overeengekomen, zal de installatie worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren vanMicro
Minder Nederland (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van
officiële feestdagen). Als installatiedatum zal gelden de datum waarop de Hardware de
standaardtests van Micro Minder Nederland heeft doorstaan. Indien installatie niet door Micro
Minder Nederland wordt uitgevoerd, wordt de Hardware geacht te zijn geïnstalleerd op de
leveringsdatum van de betreffende Hardware aan de Klant.
F8 Risico en verzekering
F8.1 De Klant is – met uitzondering van materiaal- en/of constructiefouten in de Hardware, normale
slijtage van de Hardware en schade veroorzaakt door personeel van Micro Minder Nederland – jegens
Micro Minder Nederland aansprakelijk voor iedere schade aan of verlies van de Hardware gedurende
de huurperiode ontstaan, ongeacht de oorzaak daarvan, molest daaronder mede begrepen.
F8.2 Voortvloeiend uit het in F8.1 bepaalde, dient de Klant zorg te dragen voor een adequate
verzekering van de Hardware.
F8.3 Voor de toepassing van het in dit artikel F8 bepaalde, wordt onder Klant mede begrepen de
moedermaatschappij van de Klant of enige andere maatschappij, waarin de Klant of diens
moedermaatschappij een meerderheidsbelang heeft, indien en voor zover de betreffende
maatschappij optreedt als gebruiker van de Hardware.