Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Uitgave februari 2018

MICRO MINDER EUROPE LTD

Voor vragen? Wij staan u graag te woord via 029-7760052

Hieronder vind u de algemene voorwaarden van Microminder Nederland.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30286754. Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. Micro Minder Europe Ltd heeft zijn handelsnaam geregistreerd als Micro Minder Nederland. Micro Minder Europe Ltd is een officiële nevenvestiging van Micro Minder Europe Ltd, geregistreerd bij de Registrar of Companies Dublin, Ierland onder nummer 459294.

Index

Definities
A1 Overeenkomst

A2 Klant

A3 Micro Minder Nederland

A4 Hardware

A5 Orderbevestiging

A6 Productspecificatie

A7 Producten

A8 Diensten

A9 Software Licentie

A10 Software

A11 Algemene Voorwaarden

 

Algemene bepalingen
B1 Toepasselijkheid

B2 Prijs en betalingsvoorwaarden

B3 Behoud van eigendom en rechten

B4 Specificaties

B5 Zorg voor en het gebruik van hardware en software

B6 Verlies of beschadiging tijdens vervoer

B7 Beperking van aansprakelijkheid

B8 Intellectuele eigendomsrechten

B9 Opschorting en ontbinding

B10 Werknemers

B11 Geheimhouding

B12 Algemeen

 

Verkoopvoorwaarden voor Hardware
C1 In-en verkoop

C2 Levering en installatie

C3 Hardware garantie

C4 Retourneren van Hardware

 

Voorwaarden voor de verkoop van Software
D1 Software van derden

D2 Verklaring van licentiegebruik

D3 Retourneren van Software

 

Voorwaarden voor Dienstverlening
E1 Diensten

E2 Omvang van de dienstverlening

E3 Gespecialiseerde diensten

E4 Prestatie

E5 Start en beëindiging

E6 Prijs en betalingsvoorwaarden van de diensten

E7 Toegang tot voorzieningen

 

Huurvoorwaarden Hardware
F1 Huur en Verhuur

F2 Onderhoud van de Hardware

F3 Duur van de huur

F4 Eigendom

F5 Verplichtingen van Opdrachtgever

F6 Kosten en betalingen

F7 Aflevering en installatie

F8 Risico en verzekering

 

 

 

Definities
A1 Overeenkomst betekent de overeenkomst die bestaat uit de Algemene Voorwaarden, Servicevoorwaarden specifieke dienstverlening en een Orderbevestiging en alle documenten en voorwaarden als bedoeld in de Orderbevestiging.

A2 Klant betekent de klant die een bestelling doet bij Micro Minder voor de levering van Producten en/of Diensten.

A3 Micro Minder Nederland betekent de vestiging van Micro Minder Europe Ltd met maatschappelijke zetel te Groot Mijdrechtstraat 22, 3641RW Mijdrecht, Nederland.

A4 Hardware betekent de computer hardware componenten als geheel zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

A5 Orderbevestiging betekent een schriftelijke bevestiging door Micro Minder Nederland van een ontvangen order waarin Micro Minder Nederland aangeeft welke Producten Micro Minder Nederland zal leveren.

A6 Productspecificaties zijn de specificaties van de Producten als geheel. In de regel zullen deze specificaties worden opgenomen in de overeenkomst.

A7 Producten betekent de Apparatuur en / of Programmatuur en / of Diensten in elke combinatie. De samenstellende delen van Producten zijn onderhevig aan de voorwaarden van de relevante delen van deze Algemene Voorwaarden.

A8 Dienst betekent de activiteiten en diensten die door Micro Minder Nederland worden geleverd, met inbegrip van maar niet beperkt tot advies, maatwerk, conversie, projectmanagement, onderhoud, systeembeheer diensten opleiding, en helpdesk management diensten, zoals beschreven in de Overeenkomst.

A9 Software Licentie betekent het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om computer software te gebruiken.

A10 Software betekent computersoftware in objectcode, inclusief de gebruikers ‘documentatie als gespecificeerd in de Overeenkomst. Software bevat ook een element van de software of firmware die een deel van de hardware en eventuele verbeteringen en updates van software die door Micro Minder Nederland aan de Klant na levering of het gebruik voor de eerste keer vormt.

A11 Algemene Voorwaarden betekent deze Algemene Voorwaarden van Micro Minder Nederland voor de levering van Producten en Diensten, uitgegeven januari 2018.

 

Algemene bepalingen
B1 Toepasselijkheid

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Micro Minder Nederland waaronder Micro Minder Nederland Producten levert aan de Klant, ook indien deze Producten en dergelijke niet worden gedefinieerd of niet in detail vastgelegd in deze voorwaarden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Micro Minder Nederland komt tot stand als de klant de overeenkomst ondertekent en Micro Minder Nederland deze aanvaardt door middel van een Orderbevestiging. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing (tenzij Micro Minder Nederland deze expliciet schriftelijk heeft aanvaard).

De Overeenkomst vervangt alle eerdere correspondentie, offertes, intentieverklaringen, afspraken en toezeggingen met betrekking tot de levering van Producten tussen partijen, ongeacht de vorm, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De partijen erkennen dat het wordt aangenomen in de Overeenkomst dat de informatie die door de Klant vóór de aanvangsdatum van de overeenkomst verstrekt is, correct is. Indien wordt vastgesteld dat de verstrekte informatie in principe onjuist of ongegrond is, zullen partijen in overleg treden om de overeenkomst te wijzigen.

 

B2 Prijs en betalingsvoorwaarden

B2.1 Prijs

Tenzij in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door Micro Minder dat Prijzen vast blijven gedurende een bepaalde periode, zijn de opgegeven prijzen onder voorbehoud van verhogingen als gevolg van een toename van de kosten die Micro Minder moet maken uit hoofde van materiaal, arbeid, diensten of vervoer of veranderingen in de wisselkoersen tussen de datum van bestelling en de datum van verzending.
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief btw, verzekering, vracht- en verzendkosten.
Prijzen en vergoedingen worden betaald in de wijze zoals vermeld in de Orderbevestiging en in overeenstemming met de eerder genoemde algemene bepalingen. Indien de levering plaatsvindt tenminste drie maanden na de datum waarop Micro Minder Nederland de opdracht voor de levering heeft geaccepteerd, als gevolg van een vertraging die niet te wijten is aan Micro Minder Nederland, behoudt Micro Minder Nederland zich het recht voor om de prijzen en de kosten te wijzigen in lijn met die van kracht zijn op de datum van levering.
B2.2 Betalingen

De betalingen worden verschuldigd in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen in de Algemene Voorwaarden en in de Orderbevestiging. De betalingen geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betalingen zijn verschuldigd voor 50% in deposito na bevestiging van de overeenkomst en voor het resterende bedrag na levering. Micro Minder Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om een eerder verstrekt krediet in te trekken indien ze daarvoor redelijke gronden heeft om dat te doen. Klant heeft niet het recht op verrekening van bedragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Micro Minder Nederland.
Tenzij anders is vermeld in de desbetreffende prijslijst, orderbevestiging, Productspecificatie of aanbieding, zijn deze prijzen exclusief de kosten van vervoer en verzekering te betalen voor levering aan een adres in Nederland zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
Klant betaalt alle belastingen, kosten van de vereiste vergunningen en eventuele andere kosten in verband met leveringen aan of verwijderingen uit de locaties van de Klant.
Als de Klant enig verschuldigd bedrag verzuimt te betalen of dit bedrag niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan Micro Minder Nederland zowel zijn verplichtingen uit de overeenkomst als enige garantie, verlening van de Diensten en ondersteuningsverplichtingen opschorten. Micro Minder Nederland heeft in een dergelijk voorkomend geval ook het recht de overeenkomst te beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant en / of enige derde partij voor eventuele gevolgen van een dergelijke beëindiging.
Indien betalingen niet geschieden binnen de gestelde termijn, heeft Micro Minder Nederland het recht om, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de Klant rente in rekening te brengen vanaf de eerste vervaldag gelijk aan de dan geldende wettelijke vertragingsrente, te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten. Deze laatste wordt vastgesteld op 15% van het totale uitstaande bedrag vermeerderd met eventuele gerechtelijke kosten.
Als een levering of installatie of de voltooiing van een Dienst wordt vertraagd als gevolg van een gebeurtenis waarvoor de Klant verantwoordelijk is, moeten alle relevante overeengekomen bedragen worden betaald door de klant binnen 14 dagen na de datum waarop Micro Minder Nederland de Klant heeft geïnformeerd dat het was klaar voor de levering, installatie of voltooiing. Eventuele redelijke kosten gemaakt door Micro Minder Nederland als gevolg van deze vertraging zijn voor rekening van de Klant.
Alle betalingen die door Micro Minder Nederland mogelijk aan de Klant worden gedaan zijn steeds onverminderd alle rechten voorbehouden.

B2.3 Annulering door de klant

In het geval dat de Klant (i) de Order of een gedeelte daarvan annuleert, of (ii) niet voldoet aan enige verplichting hieronder (inclusief het niet tot een bevredigend kredietrelatie komen) waardoor annulering van de opdracht of een gedeelte daarvan het gevolg is, dient de Klant akkoord gaat met het betalen aan Micro Minder van annuleringskosten bij wijze van schadevergoeding als een percentage van de catalogusprijs van de geannuleerde apparatuur zoals hieronder uiteengezet.

Annuleringskosten:

Annulering op meer dan 15 dagen voor de geplande leveringsdatum, 25% of € 100, indien dit meer is.
Annulering ontvangen tussen 7 en 14 dagen voor de geplande leveringsdatum, 50% of € 100, indien dit meer is.
Annulering ontvangen tussen 3 en 6 dagen voor de geplande leveringsdatum, 75% ofwel € 100, indien dit meer is.
Annulering ontvangen niet later dan 2 dagen vóór de geplande leveringsdatum, 100% of € 100, indien dit meer is.

B3 Behoud van eigendom en rechten

B3.1 Eigendom

Micro Minder Nederland behoudt de eigendomsrechten van alle geleverde Producten aan de Klant totdat Afnemer volledig alle verschuldigde bedragen voor de geleverde Producten onder de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele rente en incassokosten heeft voldaan.

B3.2 Rechten

Rechten worden toegekend aan de Klant of, in voorkomend geval, overgedragen aan de klant, tenzij (resolute voorwaarde) de Klant de overeengekomen kosten niet op tijd en volledig heeft betaald.

 

B4 Specificaties

Micro Minder Nederland heeft het recht om Producten te leveren met gewijzigde specificaties ten opzichte van de door Opdrachtgever bestelde Producten, mits de werking en de capaciteit daarvan niet wezenlijk verschillen van de specificaties van de Producten die oorspronkelijk besteld zouden worden.

 

B5 Zorg voor en het gebruik van Hardware en Software

Klant zal de Hardware en Software gebruiken op de wijze zoals beschreven in de productspecificatie. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Hardware en Software correct worden gebruikt.

 

B6 Verlies of beschadiging tijdens vervoer

B6.1 Geen vordering tot verlies of schade aan de geleverde Producten worden vermaakt door Micro Minder, tenzij de kennisgeving van de aard en omvang van een dergelijke vordering wordt ontvangen door Micro Minder binnen 3 werkdagen na verzending.

B6.2 De aansprakelijkheid van Micro Minder is in geen geval hoger dan de factuurwaarde van de verloren of beschadigde Producten.

 

B7 Beperking van aansprakelijkheid

B7.1 Micro Minder vrijwaart cliënt tegen alle aanspraken die voortvloeien uit directe materiële schade veroorzaakt door nalatigheid van de medewerkers van Micro Minder in verband met de uitvoering van hun taken. De totale aansprakelijkheid van Micro Minder onder dit artikel is beperkt tot de waarde van de apparatuur, software of diensten als bedoeld in de overeenkomst voor een bepaalde gebeurtenis of aansluiting van gebeurtenissen.

B7.2 Micro Minder Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor producten, met inbegrip van halffabricaten en onderdelen etc, dat het niet heeft verstrekt, of door wijziging aan producten die het niet zelf heeft gedaan.

B7.3 Micro Minder Nederland is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade veroorzaakt door het verlies van de operationele tijd, verlies van gegevens, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

B7.4 Micro Minder Nederland is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of andere indirecte schade als bedoeld in artikel B7.3 ingeval van ondeskundig gebruik apparatuur en/of programmatuur door Klant.

B7.5 Met uitzondering van de gevallen bedoeld in dit artikel, is Micro Minder Nederland in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade hoe dan ook, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding kan worden gebaseerd.

B7.6 Er zal geen inbreuk zijn op de Overeenkomst door Micro Minder Nederland en geen aansprakelijkheid jegens Klant op grond van schending door Micro Minder Nederland in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, voor zover een dergelijke schending een gevolg is van de niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

B8 Intellectuele eigendomsrechten

B8.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Micro Minder Nederland geleverde producten onvoorwaardelijk te respecteren.

B8.2 Micro Minder Nederland kan niet garanderen dat op de geleverde producten niet op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden rust.

 

B9 Opschorting en ontbinding

B9.1 In aanvulling op de overige bepalingen van de overeenkomst:

Ieder der partijen heeft het recht om de overeenkomst buiten rechte te beëindigen door middel van een aangetekende brief, of haar prestatie op te schorten, indien de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn is ingesteld, niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldoet;
Elke partij heeft het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst buiten rechte te beëindigen door middel van een aangetekende brief, indien de wederpartij aanvraagt ​​of wordt verleend schorsing of voorlopige surseance van betaling, indien de andere partij vraagt ​​in zijn eigen faillissement aanvraagt, indien de wederpartij in staat van faillissement, als de andere partij wordt geliquideerd, indien de andere partij zijn huidige onderneming staakt, als een beslag op een belangrijk deel van het kapitaal van de andere partij of op de hardware en / of software, of indien de andere partij anderszins niet langer mag worden geacht in staat om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen;
Een verandering van prijzen en / of verschuldigde bedragen welke niet is medegedeeld aan de Klant is geen grond voor ontbinding of opschorting van de overeenkomst.
B9.2 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren blijven bestaan ​​na een dergelijke beëindiging. Verplichtingen worden geacht te blijven bestaan tot het einde van deze benoemde verplichting.

B9.3 Ontbinding ontslaat geen der partijen van de verplichting tot het nakomen van enige vóór het tijdstip van ontbinding ontstane verplichting, het verrichten van betalingen waarvan de vervaldag alsdan is verstreken daaronder begrepen, alsook de verplichting tot betaling van enig als gevolg van ontbinding opeisbaar geworden bedrag.

B9.4 In geval van ontbinding, om welke reden dan ook, zal de Klant alle eigendommen van Micro Minder Nederland die onder de overeenkomst vallen retourneren. In een dergelijke situatie geeft Klant Micro Minder Nederland het recht om de locaties van Klant te bezoeken om de eigendommen in bezit te nemen en van de locaties te verwijderen.

 

B10 Werknemers

Als medewerkers van Micro Minder Nederland werkzaamheden verrichten op locatie bij klanten, zal de Klant hen voorzien van een werkruimte dat aan alle normale eisen voldoet.

 

B11 Geheimhouding

B11.1 Partijen zijn zich ervan bewust dat ze confidentiële informatie ter beschikking zullen stellen aan elkaar.

B11.2 Microminder en de klant verbinden zich over en weer tot geheimhouding van confidentiële informatie. Confidentiële informatie mag slechts gebruikt worden ter uitvoering van het contract.

B11.3 Microminder zal de confidentiële informatie niet aan anderen ter beschikking stellen dan haar eigen werknemers indien er een legitieme reden is tot inzage daarvan. Microminder zal haar werknemers die toegang hebben tot confidentiële informatie op de hoogte stellen van de op de confidentiële informatie rustende geheimhoudingsplicht en de nodige stappen nemen om verdere geheimhouding te waarborgen.

B11.4 Microminder stemt er mee in confidentiële informatie uitsluitend te zullen ontvangen en te gebruiken voor doeleinden gelegen binnen het contract. Microminder mag de confidentiële informatie niet gebruiken voor andere doeleinden.

B11.5 Binnen 30 (dertig) werkdagen na verzoek daartoe van de klant zal Microminder alle documenten met confidentiële informatie aan de klant retourneren dan wel vernietigen. Alle kopieën gemaakt van confidentiële informatie zullen aan de klant worden verzonden of vernietigd. Indien daartoe verzocht zal Microminder schriftelijk verklaren dat de voorgaande handelingen zijn uitgevoerd. Voor verduidelijking van dit artikel wordt onder documenten verstaan alle dragers, inclusief papier, diskettes, tapes, CD-ROM, DVD-ROM en alle overige mogelijkheden om informatie op te slaan.

B11.6 Ter onderschrijving van de geheimhouding kan een Verwerkersovereenkomst tussen Partijen worden afgesloten.

 

B12 Algemeen

B12.1 Overdracht van rechten

De partijen hebben niet het recht om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. Deze toestemming zal niet worden onthouden op onredelijke gronden; maar de partij aan wie de toestemming gevraagd wordt zal het recht hebben om een ​​dergelijke toestemming onder voorwaarden te geven.

B12.2 Vertegenwoordiging en kennisgevingen

Elk van de partijen dienen een werknemer aan te wijzen die zal dienen contactpersoon voor de andere partij met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden die personen bevoegd om de partij in kwestie in alle gevallen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, moeten alle vereiste kennisgevingen schriftelijk (uitsluitend per e-mail, post of fax) ter attentie van de contactpersoon als bedoeld in dit artikel verstuurd worden.

B12.3 Change management

Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden of de Overeenkomst zullen geldig zijn indien zij schriftelijk, uitdrukkelijk worden aangemerkt als wijzigingen in de overeenkomst indien ze worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van elk van de partijen. Eventuele kosten die voortvloeien uit het maken van dergelijke wijzigingen zullen worden overeengekomen en gedragen in een verhouding te bepalen door de partijen.

B12.4 Overmacht

Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging in of het niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de late verstrekking van de nodige gegevens, informatie of specificaties (indien en voor zover de wederpartij zich verplicht die gegevens, informatie of specificaties) te verstrekken; elke wijziging van deze gegevens, informatie of specificaties, natuurrampen, oorlog, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, stakingen of blikseminslag; stakingen ​​of andere arbeidsconflicten; ongevallen; relletjes of opstootjes van de vrede; ziekte van personeel, overheidsmaatregelen en regelgeving, de onmogelijkheid om de vereiste vergunningen of toestemming, of vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers of een tekort aan materialen.

B12.5 Beperkende voorwaarde

Iedere claim van cliënt tegen Micro Minder Nederland dient te worden voorgelegd aan de rechtbank als bedoeld in artikel B10.6 uiterlijk binnen 90 dagen nadat de Klant kennis heeft gekregen of had moeten hebben van het bestaan ​​van een dergelijke vordering, bij gebreke waarvan alle rechten die voortvloeien uit een dergelijke claim vervalt.

B12.6 Toepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen die kunnen ontstaan ​​tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

B12.7 Kwijtschelding door Micro Minder Nederland

De kwijtschelding door Micro Minder Nederland van een inbreuk op enige bepaling van deze overeenkomst vormt geen beletsel voor de verdere handhaving van die bepaling en wordt niet geacht een verklaring van afstand van eventuele latere inbreuk te zijn.

B12.8 Vertegenwoordiging en toewijzing

De Klant is een onafhankelijke partij en heeft niet de autoriteit om voor of namens Micro Minder Nederland op enigerlei wijze te handelen en Micro Minder Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het handelen van de Klant.
Noch deze Overeenkomst, noch enige rechten kunnen worden toegekend door een van de partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere.
B12.9 Onrechtmatigheid

Als een van de voorwaarden van de Overeenkomst of een deel daarvan geacht wordt onwettig te zijn wordt deze voorwaarde of een deel daarvan geacht op geen enkele manier afbreuk te doen aan de rest.

 

 

Verkoopvoorwaarden voor Hardware

C1 In-en verkoop

C1.1 Klant koopt van Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland verkoopt aan de Klant de Hardware die in de Orderbevestiging vermeld staat in ruil voor betaling door Klant van de prijzen en de kosten die het bevat en onderworpen aan de bepalingen in deze voorwaarden.

C1.2 De Hardware is die welke vermeld staat in de relevante Productspecificatie. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie of schriftelijk of mondeling gedaan, valt onder de Overeenkomst, of wordt geacht te zijn zoals bedoeld in de Overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Hardware Software bevat, is deze software onderworpen aan de voorwaarden van de verkoop voor Software vermeld onder de rubriek D, en deze voorwaarden met betrekking tot de Software prevaleren in geval van onverenigbaarheid met de Verkoopvoorwaarden voor Hardware.

 

 

C2 Levering en installatie

C2.1 Levering en risico

Levering aan de Klant geschiedt op het adres vermeld in de Orderbevestiging. Op het moment van aflevering gaat het risico van verlies van en schade aan de hardware over op de Klant. Met uitzondering van defecten in het materiaal en / of het ontwerp van de hardware, of schade veroorzaakt door medewerkers van Micro Minder Nederland, zal de Klant aansprakelijk zijn jegens Micro Minder Nederland in de periode tussen de levering en het moment van volledige betaling van alle uitstaande rekeningen ( gedurende de periode waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is) voor enig verlies van of schade aan de hardware, ongeacht de oorzaak, waaronder gevolgen van oorlog. De klant moet een adequate verzekering hebben.

C2.2 Levering / montage data

Micro Minder Nederland zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de levering en / of installatie van de hardware plaatsvindt op of rond de overeengekomen datum, maar is niet aansprakelijk voor enige vertraging van de levering of installatie.

C2.3 Te nemen maatregelen door de Klant

Zo nodig wordt door Micro Minder Nederland de benodigde informatie over de levering en / of installatie van Hardware beschikbaar gemaakt, zodat de Klant de nodige maatregelen in zijn bedrijf kan nemen. Klant zorgt er voor dat voor de installatie van de hardware alle noodzakelijke aansluitingen en bekabeling zijn geïnstalleerd en voert alle verbouwingen uit die noodzakelijk zijn en verkrijgt elke toestemming die vereist is voor de installatie van de hardware en de aansluiting op telecommunicatie-lijnen.

C2.4 Levering en installatie

Tenzij anders is overeengekomen, zal Micro Minder Nederland de Hardware installeren in de gebouwen van Klant tegen betaling door de Klant van de overeengekomen installatiekosten zoals gespecificeerd in de Orderbevestiging. Tenzij anders is overeengekomen, zal de installatie worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren van Micro Minder Nederland van 8:30-17:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. De installatiedatum is de datum waarop de hardware naar behoren de standaard testen van Micro Minder Nederland heeft ondergaan. Indien een andere partij dan Micro Minder Nederland de installatiewerkzaamheden uitvoert, wordt de hardware geacht te zijn geïnstalleerd op de datum van aflevering van de Hardware aan de Klant.

Als beide partijen overeenkomen dat de levering en / of installatie is afgerond, stelt Micro Minder Nederland een servicerapport op, dat zal worden ondertekend door beide partijen. Deze bevestiging heeft geen invloed op de acceptatie en garantie bepalingen van de Overeenkomst.

Indien en voor zover de partijen niet een bevestiging wensen te ondertekenen als hiervoor bedoeld, zal de levering en / of installatie worden geacht te zijn voltooid in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst, indien de Producten zijn ingezet voor commercieel gebruik of indien de levering en / of installatie heeft plaatsgevonden.

 

 

C3 Hardware garantie

C3.1 De garantievoorwaarden die van toepassing zijn op de Hardware wordt uitsluitend bepaald door de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor zover deze voorwaarden niet bij de levering van de Hardware voorhanden zijn, zal Micro Minder Nederland deze bij het eerste verzoek van de Klant overhandigen.

C3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de Klant het recht de gekochte Hardware terug te sturen naar Micro Minder Nederland ingeval van defecten die geconstateerd worden bij normaal en correct gebruik en onder normale omstandigheden en volgens de originele gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, voor een periode van 365 (driehonderdvijfenzestig) dagen vanaf de datum van levering.

Als voorwaarde van deze garantie moet de Klant:

(i) de goederen versturen naar Micro Minder op kosten van de Klant:

(ii) een ingevuld RMA-formulier bij de zending voegen.

C3.3 Indien Micro Minder vaststelt dat de Goederen niet defect zijn zoals hiervoor gedefinieerd, zal de Klant aan Micro Minder Nederland alle kosten van de behandeling, diagnose en vervoer vergoeden.

C3.4 Micro Minder ’s enige verantwoordelijkheid onder de bovenstaande garantie is de mogelijkheid om de Hardware en / of onderdelen daarvan die tijdens de garantieperiode defecten vertonen als gevolg van gebreken als hiervoor bedoeld en waarvan de klant prompt schriftelijk melding heeft gemaakt ter hand te stellen van de fabrikant ter afhandeling onder de garantievoorwaarden van de fabrikant.

C3.5 Ingeval van vervanging van de Hardware die vallen onder de hiervoor genoemde garantievoorwaarden zal alle vervangen Hardware eigendom van Micro Minder worden.

C3.6 Micro Minder Nederland staat niet in voor de ononderbroken of foutloze werking van de Hardware.

C3.7 Indien op het moment van aankoop van de Hardware, de Klant enige vorm van onderhoudsovereenkomst met Micro Minder Nederland aangaat met ingang van de datum van installatie, wordt een defect afgehandeld zonder kosten gedurende de looptijd van de garantie, in overeenstemming met de voorwaarden van de gesloten onderhoudsovereenkomst.

C3.8 De aansprakelijkheid van Micro Minder Nederland voor een gebrek in de geleverde Hardware is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen als bedoeld in dit artikel C3.

C3.9 Deze garantie geldt niet voor apparatuur of onderdelen die zijn gewijzigd, behandeld, verwerkt of bewerkt zodanig dat deze afwijken van de aanbevelingen van Micro Minder Nederland of de fabrikant, na levering en installatie door Micro Minder Nederland.

C3.10 In aanvulling op alle hiervoor vermeldde voorwaarden zijn alle uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden of garanties, wettelijk of anderszins met betrekking tot de staat, kwaliteit, geschiktheid of de prestaties van de Hardware en onderdelen uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

C4 Retourzending van Hardware

C4.1 Hardware wordt alleen geaccepteerd voor retour zending indien dit is goedgekeurd door Micro Minder Nederland en een officiële retournummer is uitgegeven door Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland over de intentie om te retourneren op de dag van levering in kennis wordt gesteld.

C4.2 Een voorraadtoeslag van 20% van de waarde van de hardware zal van toepassing zijn.

C4.3 De verplichting van Micro Minder Nederland voor de defecte hardware is beperkt tot de bepalingen van de artikelen C.3 en C.4.

 

 

 

D Verkoopvoorwaarden voor Software

D1 Software van derden

Software die Micro Minder Nederland levert aan de Klant wordt geleverd onder licentie van derden. Dergelijke software is onderworpen aan de licentievoorwaarden van derden of aan de voorwaarden die aan een eindgebruiker worden gesteld. De voorwaarden als bedoeld in de vorige zin hebben voorrang op de voorwaarden van Micro Minder Nederland en zijn van toepassing op het gebruik van de Software door de Klant, met inbegrip van de garantiebepalingen en beperkingen van de aansprakelijkheid in deze voorwaarden.

D2 Verklaring van licentiegebruik

Indien voorkomende gevallen kan op verzoek van Micro Minder de Klant verzocht worden schriftelijk te verklaren dat de Software wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de softwarelicentie. Na ontvangst te zijner tijd van een dergelijk verzoek van Micro Minder Nederland verleent de Klant Micro Minder Nederland toestemming om een ​​audit uit te voeren en zal de Klant Micro Minder Nederland op de hoogte brengen van de plaats of plaatsen waar de software gebruikt wordt.

D3 Terugkeer van Software

D3.1 Software wordt alleen geaccepteerd voor retour zending indien dit is goedgekeurd door Micro Minder Nederland en een officiële retournummer is uitgegeven door Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland over de intentie om te retourneren binnen 7 dagen na levering in kennis wordt gesteld.

D3.2 In het geval dat het zegel van de fabrikant van de software is verbroken, zal het retourneren niet worden geaccepteerd.

D3.3 Een retourtoeslag van 20% van de waarde van de Software zal moeten worden betaald.

D3.4 Micro Minder ‘s verplichtingen voor de defecte Software van derden is beperkt tot de bepalingen van artikel D.3.

 

Voorwaarden voor Serviceverlening
E1 Service

E1.1 Micro Minder Nederland verstrekt Service aan de Klant en Klant zal een dergelijke service aanvaarden in ruil voor betaling door de Klant van de servicekosten vermeld in de Orderbevestiging.

E1.2 De Service moeten aan de definities in de relevante Servicespecificatie (s) voldoen. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, of schriftelijk of mondeling verbintenis maakt deel uit van de overeenkomst, of wordt geacht te zijn zoals bedoeld in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

E1.3 De Service omvat niet het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn om elke vorm van een ontwerpfout in enig geleverd product recht te zetten anders dan bedoeld in de artikelen C en D van deze overeenkomst.

E1.4 Indien partijen niet schriftelijk anders overeengekomen zijn gekomen, zal Micro Minder Nederland de Services uitvoeren tijdens de normale werkuren van 8:30-17:00 uur van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. Services die worden aangeboden buiten de normale werkuren worden in rekening gebracht in overeenstemming met de geldende tarieven van Micro Minder Nederland.

 

 

E2 Omvang van de serviceverlening

E2.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Micro Minder Nederland, strekt de service zich niet uit tot reparatie, vervanging, wijziging, foutcorrectie of meer werkuren dan normaal nodig is, als gevolg van:

onjuiste installatie (tenzij Micro Minder Nederland de installatie uitgevoerd);
het niet door de Klant opvolgen van alle instructies die door Micro Minder Nederland gegeven zijn voor het gebruik, de werking en de ruimtelijke voorzieningen;
onjuist en onzorgvuldig gebruik
misbruik, nalatigheid of ongevallen;
wijzigingen, veranderingen of toevoegingen die door andere partijen dan Micro Minder Nederland gedaan zijn;
het gebruik van hardware, software, verbruiksartikelen of accessoires die niet door Micro Minder Nederland geleverd zijn en die, naar haar mening, niet geschikt zijn voor gebruik met de betrokken producten;
bliksem of andere onvoorziene omstandigheden;
onderbrekingen in de stroomvoorziening;
onderbrekingen in de telecommunicatie-lijnen;
dienstverlening door derden en niet door Micro Minder Nederland voor zover deze derden niet door Micro Minder zijn gecontracteerd, of
een verandering in (de hoeveelheid van) de Services.
E2.2 Als onderdeel van de Services, kan Micro Minder Nederland onder vooraf schriftelijk overeengekomen voorwaarden defecte onderdelen vervangen door nieuwe onderdelen of gereviseerde of nieuw samengestelde onderdelen die functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. Vervangende onderdelen worden eigendom van Micro Minder Nederland, tenzij anders overeengekomen.

E2.3 Indien vervanging of reparatie wordt uitgevoerd door Micro Minder Nederland en toegang tot de locatie van de klant wordt geweigerd, heeft Micro Minder Nederland het recht aan de Klant extra kosten in rekening te brengen en Micro Minder Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele direct daaruit voortvloeiende kosten voor vertraging of voor enige tekortkoming in de dienstverlening.

E2.4 Indien schriftelijk is overeengekomen dat reparaties worden uitgevoerd op basis van carry-in voor hardware zal de Service worden verleend op de locatie van Micro Minder Nederland. De Klant levert de hardware op eigen kosten, correct verpakt en met details over het vermoede defect, op de vooraf overgekomen locatie van Micro Minder Nederland. Cliënt draagt ​​het risico van verlies en beschadiging van de hardware tijdens het vervoer.

 

E3 Gespecialiseerde Dienst

E3.1 Indien de Service implementatie, training, ondersteuning, advies en andere gespecialiseerde diensten omvat zal dit altijd op een apart contract gespecificeerd zijn.

Klant zal Micro Minder Nederland adequaat geschoold personeel en benodigde apparatuur, en ook informatie en faciliteiten die Micro Minder Nederland redelijkerwijs verzoekt om de levering of Service te ondersteunen, ter beschikking stellen;
Klant zal de nodige voorbereidingen treffen en taken uitvoeren die in de Opdrachtbevestiging zijn gespecificeerd;
Micro Minder Nederland heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen in het geval van uitbreiding of wijziging van of vertragingen ten laste van het verlenen van de Service ten gevolge van een omstandigheid anders dan nalatigheid van Micro Minder Nederland of falen door Micro Minder Nederland van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst;
Klant betaalt de extra kosten voortvloeiend uit E3.1 lid c. die door medewerkers van Micro Minder Nederland moeten worden gemaakt, gebaseerd op de overeengekomen tarieven;
Micro Minder wordt geacht de Services te hebben verleend zodra de betrokken dienst voldoet aan de criteria voor de voltooiing zoals vermeld in de Orderbevestiging of, indien van toepassing, in de productspecificaties, of als dienst wordt geleverd op basis van gewerkte uren en / of geleverde materialen wanneer de overeengekomen gewerkte uren en / of materialen zijn verwerkt of geleverd.
E3.2 Klant wordt geacht een gebruikslicentie te hebben ontvangen voor elk programma of materiaal dat door Micro Minder Nederland geleverd is overeenkomstig de bepalingen D1 en D2.

E4 Uitvoering

Micro Minder Nederland zal alle zorgvuldigheid en vaardigheid die redelijkerwijs tijdens de levering van de Dienst mag worden verwacht, uitoefenen.

E5 Aanvang en beëindiging

E5.1 De datum waarop de dienst vangt aan met betrekking tot het beheer van de hardware zal ofwel de installatie datum zijn of, in het geval van hardware dat al geïnstalleerd is, de begindatum die in de orderbevestiging vermeld is zijn. Indien is overeengekomen dat de dienst wordt verleend voor onbepaalde tijd, zal elke partij het ​​recht hebben om de levering van de dienst te beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen ingaande de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de opzegging bij Micro Minder Nederland is ontvangen.

E5.2 Kennisgeving van bovengenoemde beëindiging moet in alle gevallen schriftelijk worden gegeven. Deze bepalingen laat onverlet het recht van ontbinding toegewezen aan partijen elders in de Algemene Voorwaarden.

E6 Service tarieven

E6.1 Micro Minder Nederland heeft het recht vanaf 1 januari van enig kalenderjaar de prijs van de levering van Diensten aan te passen in overeenstemming met de consumentenprijsindex cijfers (alle consumenten) gepubliceerd door het CBS (Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek) Index 2012 = 100 . In het geval van onderhoudskosten die verbonden is aan hardware en / of software van derden, zal Micro Minder Nederland het recht hebben om de prijzen te verhogen in overeenstemming met de verhoging die aan Micro Minder Nederland door de leverancier in kwestie in rekening wordt gebracht. Als Micro Minder Nederland deze rechten wil uitoefenen, moet Klant dienovereenkomstig tijdig vóór de datum van het ingaan van deze tariefsverhoging schriftelijk geïnformeerd worden.

E6.3 De kosten van de verbruiksmaterialen en andere leveringen, en ook de reis-en verblijfkosten, moeten afzonderlijk worden betaald door de klant, voor zover ze niet expliciet opgenomen zijn in de servicekosten.

E6.4 Voor diensten die buiten de normale kantooruren van 08:00 en 17:00 uur worden uitgevoerd geldt een toeslag op de geldende uurtarieven. Doordeweeks en op zaterdagen is deze toeslag 50%. Op zondagen en op officiële feestdagen is de toeslag 100%.

 

 

 

Huurvoorwaarden Hardware

De in dit deel “Huurvoorwaarden Hardware” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze Standaardvoorwaarden, van toepassing indien Micro Minder Hardware verhuurt aan Opdrachtgever. Voor zover de Algemene Bepalingen strijdig zijn met de Huurvoorwaarden Hardware, prevaleren de Huurvoorwaarden Hardware.

 

F1 Huur en Verhuur

F1.1 Opdrachtgever verklaart van Micro Minder te huren, gelijk Micro Minder verklaart aan Opdrachtgever te verhuren, de in de Opdrachtbevestiging gespecificeerde Hardware, tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor vermelde prijzen en kosten met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde.

F1.2 De Hardware wordt nader omschreven in de relevante Productspecificatie(s).

Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, maakt deel uit van de Overeenkomst, noch zal hiernaar in de Overeenkomst geacht worden te zijn verwezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de Hardware Programmatuur bevat, zal op zulke Programmatuur mede van toepassing zijn de hierboven onder D vermelde Verkoopvoorwaarden Programmatuur, welke voorwaarden in geval van onverenigbaarheid met de huurvoorwaarden, zullen prevaleren ten aanzien van bedoelde Programmatuur.

F2 Onderhoud van de Hardware

Opdrachtgever verplicht zich voor de duur van de huur met Micro Minder een onderhoudsovereenkomst aan te gaan op de hierboven onder E vermelde Voorwaarden Serviceverlening en tegen betaling door Opdrachtgever van de alsdan daarvoor bij Micro Minder geldende, op de Opdrachtbevestiging vermelde, kosten. De onderhoudsovereenkomst gaat in op de hierna onder F7.4 bedoelde installatiedatum.

F3 Duur van de huur

F3.1 De huur van ieder onderdeel van de Hardware vangt aan op de installatiedatum daarvan en duurt tot tenminste het einde van de op de Opdrachtbevestiging vermelde minimum duur.

F3.2 Ieder der partijen is bevoegd de huur van de Hardware te beëindigen tegen het einde van de minimum duur of op enig tijdstip daarna. Tenzij anders overeengekomen, dienen partijen een opzeggingstermijn van zes(6) maanden in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief.

F3.3 Na beëindiging van de huur wordt de Hardware op kosten van Opdrachtgever door Micro Minder ontkoppeld en verwijderd.

F4 Eigendom

De eigendom van de Hardware berust te allen tijde bij Micro Minder en Opdrachtgever zal geen aanspraak maken op enig wettelijk recht op belastingvoordeel, belastingaftrek, investeringspremie of afschrijvingsvoordeel met betrekking tot de Hardware.

F5 Verplichtingen van Opdrachtgever

F5.1 Opdrachtgever zal

Micro Minder en daartoe door Micro Minder aangewezen personen gedurende Opdrachtgevers normale werkuren toegang tot zijn pand verlenen met het doel de Hardware te inspecteren en de staat waarin de Hardware verkeert vast te stellen;
de Hardware te allen tijde onder zijn berusting en toezicht houden en de Hardware zonder schriftelijke toestemming van Micro Minder niet verwijderen van de plaats waar deze is geïnstalleerd;
zorgdragen voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen voor het gebruik van de Hardware en de Hardware niet gebruiken of doen gebruiken in strijd met de wet of enige beschikking of (plaatselijke) verordening;
aansprakelijk zijn voor enige schade veroorzaakt aan enig onroerend goed als gevolg van bevestigen of verwijderen van de Hardware (ongeacht of zulks door Micro Minder is geschied, een en ander behoudens opzet of grove schuld van Micro Minder) en vrijwaart Micro Minder voor aanspraken van derden met betrekking tot zulke schade.
F5.2 Opdrachtgever zal de Hardware niet verkopen, overdragen, tot zekerheid (doen) verbinden, onderverhuren of bezwaren, noch afstand doen van de Hardware of anderszins met de Hardware of enig daarmee verbonden belang handelen. In geval van niet-nakoming van deze bepaling is Micro Minder gerechtigd (doch niet verplicht) een derde een zodanige som te betalen als nodig is om de volledige beschikking over de Hardware te herkrijgen voor welke som Opdrachtgever aansprakelijk is.

F5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de Hardware voorkomende merktekens en/of eigendomsaanduidingen te wijzigen of te verwijderen.

F5.4 In geval van verlies, diefstal, teloor gaan of beschadiging van de Hardware of enig onderdeel daarvan, zal Opdrachtgever Micro Minder daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

F6 Kosten en betalingen

F6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de huurprijs bij vooruitbetaling te worden voldaan.

F6.2 Indien de aflevering, anders dan door vertraging van de zijde van Micro Minder, plaatsvindt later dan drie maanden na de datum waarop Micro Minder de Opdrachtbevestiging heeft aanvaard, dan behoudt Micro Minder zich het recht voor de prijzen en kosten aan te passen aan die welke van kracht zijn op de datum van aflevering.

F7 Aflevering en installatie

F7.1 De aflevering aan Opdrachtgever zal geschieden aan het in de Opdrachtbevestiging vermelde adres.

F7.2 Afleverings-/installatiedata

Micro Minder zal zich ervoor inspannen dat de aflevering/installatie van de Hardware op of omstreeks de daarvoor overeengekomen datum zal plaatsvinden maar is niet aansprakelijk voor enige vertraging in die aflevering of installatie.

F7.3 Door Opdrachtgever te treffen voorzieningen

Indien noodzakelijk zal Micro Minder de benodigde informatie verstrekken teneinde Opdrachtgever in staat te stellen in zijn pand de nodige voorzieningen te treffen voor de installatie van de Hardware.

Opdrachtgever zal voor zijn rekening en voordat de Hardware wordt geïnstalleerd zorgdragen voor de aanleg van alle benodigde aansluitmogelijkheden en eventuele bekabeling, eventuele noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden uitvoeren en eventuele vereiste toestemming voor de installatie van de Hardware en de aansluiting daarvan op telecommunicatielijnen te verkrijgen.

F7.4 Installatie

Tenzij anders overeengekomen zal Micro Minder de Hardware in het pand van Opdrachtgever installeren tegen betaling door Opdrachtgever van de alsdan daarvoor bij Micro Minder geldende installatiekosten. Tenzij anders is overeengekomen zal de installatie worden uitgevoerd tijdens Micro Minder’s normale werkuren. Micro Minder’s normale werkuren zijn maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van officieel erkende feestdagen. Als installatiedatum zal gelden de datum waarop de Hardware de Micro Minder standaardtests bevredigend heeft verwerkt. Indien installatie niet door Micro Minder wordt uitgevoerd, wordt de Hardware geacht te zijn geïnstalleerd op de leveringsdatum van de betreffende Hardware aan Opdrachtgever.

F8 Risico en verzekering

F8.1 Opdrachtgever is – met uitzondering van materiaal- en/of constructiefouten in de Hardware, dan wel slijtage van de Hardware en schade veroorzaakt door personeel van Micro Minder – jegens Micro Minder aansprakelijk voor iedere schade aan of verlies van de Hardware gedurende de huurperiode ontstaan, ongeacht de oorzaak daarvan, molest daaronder begrepen.

F8.2 Voortvloeiend uit het F8.1 bepaalde heeft Opdrachtgever zorg te dragen voor adequate verzekering van de Hardware.

F8.3 Voor de toepassing van het in dit artikel F8 bepaalde wordt onder Opdrachtgever mede begrepen de moedermaatschappij van Opdrachtgever of enige andere maatschappij, waarin Opdrachtgever of diens moedermaatschappij een meerderheidsbelang heeft, indien en voor zover de betreffende maatschappij optreedt als gebruiker van de Hardware.